Getto warszawskie - Historia Polski

 Statystyki
Historia
wg Stefana Jerzego Siudalskiego
Przejdź do treści

Getto warszawskie

II Wojna Światowa > Żydzi

Cytaty:
16 listopada 1942 r. ukazało się zarządzenie gubernatora okręgu warszawskiego o utworzeniu 6 żydowskich dzielnic mieszkalnych
w Warszawie, Kałuszynie, Kossowie, Rembertowie, Siedlcach oraz w Sobolewie w powiecie garwolińskim. Paragrafy 2 i 3 stanowiły m.in.:
§ 2, 7. Wszyscy Żydzi w okręgu warszawskim winni do dnia 30 listopada 1942 r. obrać sobie miejsce pobytu w jednej z wymienionych wyżej żydowskich dzielnic mieszkaniowych. Wszystkie pozostałe osoby winny do tego czasu opuścić żydowskie dzielnice mieszkaniowe, o ile nie otrzymają policyjnego zezwolenia na pobyt. 3. Od dnia l grudnia 1942 r. nie wolno żadnemu Żydowi w Okręgu Warszawskim bez policyjnego zezwolenia przebywać poza obrębem żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej lub opuszczać jej.
§3, l. Żydzi wykraczający przeciwko przepisom § 2, podlegają według istniejących postanowień karze śmierci.

2. Tej samej karze podlega ten, kto takiemu Żydowi świadomie udziela schronie tzn. kto w szczególności umieszcza Żyda poza obrębem żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej, żywi go lub ukrywa.
3. Wobec tego, kto uzyska wiadomość o tym, że jakiś Żyd bezprawnie przebywa poza obrębem żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej a nie zgłosi tego policji, zastosowane będą policyjne środki bezpieczeństwa (np. umieszczenie w obozie koncentracyjnym).


Wróć do spisu treści